โครงการทางพิเศษ สายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยต่อเชื่อมจากทางพิเศษอุดรรัถยาที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอิน ผ่าน อ.พระนครศรีอยุธยา และไปสิ้นสุดที่ อ.บางปะหัน

ลักษณะของโครงการ

โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา โดยกำหนดให้มีทางยกระดับเชื่อมต่อกับทางพิเศษอุดรรัถยาเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรของโครงข่ายถนนทางหลวงในปัจจุบัน วางแผนการต่อขยายโครงข่ายทางพิเศษอุดรรัถยา ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 บริเวณ อ.บางปะหัน โดยต่อเชื่อมจากทางพิเศษอุดรรัถยาที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอิน ผ่าน อ.พระนครศรีอยุธยา และไปสิ้นสุดที่ อ.บางปะหัน บริเวณจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 พร้อมทั้งวางแผนให้มีทางเชื่อมต่อไปยังศูนย์ศิลปาชีพบางไทรได้โดยตรง รวมระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร พร้อมทั้งปรับปรุงทางพิเศษอุดรรัถยา ช่วงบางพูน-บางไทร ระยะทาง 16 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางพิเศษระดับดินให้เป็นทางพิเศษยกระดับ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในช่วงอุทกภัยในอนาคต รวมทั้งดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามาส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการอันจะนำไปสู่แนวทางในการศึกษา พัฒนาโครงการที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

แนวเส้นทาง

จุดขึ้น-ลง

  1. จุดขึ้น-ลง บางปะอิน
  2. จุดขึ้น-ลง วงแหวนกาญจนาภิเษก
  3. จุดขึ้น-ลง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
  4. จุดขึ้น-ลง เกาะเกิด
  5. จุดขึ้น-ลง บ้านกลึง
  6. จุดขึ้น-ลง วรเชษฐ์
  7. จุดขึ้น-ลง พุทเลา
  8. จุดขึ้น-ลง บางปะหัน

 

แหล่งข้อมูลอื่น